Polisa ubezpieczenia rolniczego

Ubezpieczenia dla rolników w niektórych przypadkach będą obowiązkowe. Chodzi tutaj jednak tylko i wyłącznie o gospodarstwa większe, czyli takie, które mają realne przełożenie na kształt sektora rolnego polskiej gospodarki. Zgodnie z zapisami ustawy, pod obowiązkowe ubezpieczenia rolnicze, będą podlegać jedynie ci rolnicy, którzy prowadza gospodarstwa rolne o łącznej powierzchni areałów uprawnych powyżej 1 ha. Oczywiście jest tam jeszcze więcej wytycznych, toteż trzeba się całemu zagadnieniu przyjrzeć nieco bliżej. Dzięki temu wiadome będzie, dla których z nich, polisa ubezpieczenia rolniczego będzie obowiązkowa, a dla których nie.

Regulacje prawne w zakresie ubezpieczeń rolniczych.

Jeśli chodzi o kwestie prawne to będziemy tutaj mieć do czynienia z odpowiednią ustawą. Reguluje ona wszystkie kwestie związane z obowiązkowymi ubezpieczeniami rolnymi. Ściślej rzecz ujmując, jest to Ustawa o Ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Gwarancyjnych z dnia 22 maja 2003r. (Dz.U. nr 76, poz. 1152 z późn. zm.). W jej treści znajdziemy wszystkie szczegółowe przepisy dotyczące tego, kto i w jakim zakresie podlegać będzie pod obowiązkowe ubezpieczenia rolnicze. W skrócie można to odczytać tak. Obowiązkowa polisa ubezpieczenia rolniczego powinna zostać wykupiona przez tych rolników którzy:

  • Jako osoby fizyczne prowadzą gospodarstwo rolne o łącznej powierzchni upraw rolnych powyżej jednego hektara.
  • W całości lub przynajmniej w części opłacają podatek rolnych.

Wszelkiego rodzaju spółdzielnie rolnicze itp., będą z tego podatku zwolnione, bowiem podlegają opodatkowaniu w myśl odrębnych przepisów prawa.

Jakie ubezpieczenia należy wykupić?

Zgodnie z zapisami przytoczonej powyżej ustawy, w ramach obowiązkowych ubezpieczeń rolniczych, trzeba będzie wykupić dwa ubezpieczenia.

  • Ubezpieczenie budynków rolnych – obejmujące szkody powstałe w wyniku zdarzeń losowych. Chodzi tutaj przede wszystkim o szkody powstałe wskutek: ognia: huraganu, powodzi, podtopienia, deszczu, gradobicia, opadów śniegu, uderzeń pioruna itp.
  • Ubezpieczenie OC rolnika – obejmuje nie tylko samego rolnika, ale także wszystkie osoby pracujące w gospodarstwie, a które wyrządziły szkodę osobom trzecim w zakresie uszkodzenia zdrowia lub mienia. Obejmuje szkody związane z wszystkimi pracami w gospodarstwie, obsługą zwierząt gospodarczych, pracami polowymi, czy też szkodami na drodze publicznej. Obejmuje przede wszystkim szkody które powstały wskutek umyślnego działania lub rażącego niedbalstwa rolnika oraz osób za które ponosi on odpowiedzialność.

Generalnie rzecz więc ujmując, polisa ubezpieczenia rolniczego będzie obowiązkowa dla większości polskich rolników. Mniejsze gospodarstwa nie muszę się tym zagadnieniem przejmować. Warto jednak pamiętać, iż ubezpieczenie w tym przypadku będzie korzystne dla rolnika. Tym bardziej, iż nie jest to jakiś ogromny koszt w skali roku, a w razie wystąpienia różnych zdarzeń losowych, będzie zapewniać bezpieczeństwo.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *